Privacy verklaring AO Consult

Arbeid Opleidingen Consult BV (AO Consult), gevestigd aan Bogerd 16, 3381 DA Giessenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bogerd 16
3381 DA Giessenburg
0612903873
Judith de Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van AO Consult. Zij is te bereiken via info@aoconsult.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die AO Consult verwerkt, zijn afhankelijk van het project of onderzoek dat wordt uitgevoerd. Bij elk project of onderzoek geldt dat we alleen díe persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor de juiste uitvoering van het project of onderzoek. De volgende persoonsgegevens verwerken we (mogelijk) van u:
Voor- en achternaam.
Geslacht.
Geboortedatum.
Telefoonnummer.
E-mailadres.

Wettelijke grondslagen

De volgende wettelijke grondslagen zijn van toepassing op de persoonsgegevens die door AO Consult worden verwerkt:
Toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AO Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Contact: als u contact met ons heeft opgenomen per telefoon, e-mail of het contactformulier, dan gebruikt AO Consult deze gegevens om te kunnen reageren. AO Consult bewaart deze gegevens maximaal 5 jaar.
Projecten: zo lang dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht (conform de offerte c.q. overeenkomst van opdracht).
Onderzoek: persoonsgegevens die in het kader van onderzoek bij respondenten worden verzameld, worden uitsluitend voor het betreffende onderzoek verwerkt. Deze persoonsgegevens worden tot een jaar na afronding van het onderzoek bewaard.
Administratie (offerteverzoek, overeenkomst, facturatie, relatiebeheer): AO Consult verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens met als doel een correcte administratie te voeren en bewaart deze gegevens 7 jaar om aan de wettelijke fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AO Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AO Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij bezoekers van onze website worden er alleen functionele en analytische cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Er wordt geen informatie verzameld en geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AO Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aoconsult.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AO Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AO Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aoconsult.nl.

Wijzigingen​

AO Consult houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Van toepassing is de laatst beschikbare versie op de website van AO Consult (www.aoconsult.nl).

Datum laatste wijziging: 24-01-2020