Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Vrouwen veroveren hoger onderwijs

Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog, zo blijkt uit cijfers die hogescholen in het afgelopen jaar hebben verzameld. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw en werkt 40% in hogere functies. Op universiteiten doen vrouwelijke studenten het goed. Dat aantal ligt hier iets hoger dan het aantal mannelijke studenten, 1 à 2%. “Maar op universiteiten zie je nog vaak een man aan het hoofd van een faculteit”, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter Landelijke Studentenvakbond Lsvb.

Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren. Maar het hbo is er nog niet, zo constateert ook Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij riep in oktober 2017 al op tot een diversiteitspact. “Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50% vrouwen in alle hogere functies.”

De Lsvb is blij met dit commitment. “De praktijk bij universiteiten en hogescholen is nog te vaak dat er een man aan het hoofd van een afdeling staat”, zegt voorzitter Sewbaransingh. “Hogescholen hebben zich nu uitgesproken om dit te veranderen, dat vinden wij goed. Maar op universiteiten zie je dat 9 op de 10 faculteitshoofden een man is. We hopen dat dat eens doorbroken wordt.”

Migratieachtergrond
De Vereniging Hogescholen blijft kritisch naar het eigen personeelsbeleid kijken. “Op het gebied van culturele diversiteit zijn we er ook nog lang niet”, zegt De Graaf, “want het lage aantal medewerkers met een migratieachtergrond in hogere functies in het hbo is laag. Daarom streven we daarnaast naar een representativiteitseis voor medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond van 20% in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen.”

De Lsvb doet eigenlijk weinig aan genderissues, bekent Sewbaransingh. “Wel besteden we sinds dit jaar aandacht aan inclusiviteit, waarbij er een evenwicht moet zijn tussen het aantal mannen en vrouwen, zeker in de stereotype sectoren, maar ook ruimte voor allochtonen. We streven ernaar een inclusieve leeromgeving te creëren om vooroordelen bij opleidingen weg te nemen. Het is niet wenselijk dat er ofwel alleen mannelijke docenten zijn bij bijvoorbeeld technische studies ofwel alleen docentes bij sociale studies ofwel alleen autochtonen. Studenten moeten zich herkennen in het team dat hen lesgeeft.”

Vrouwen aan de top
Het aantal vrouwen in topfuncties groeit nog maar mondjesmaat, zo bleek uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017, die onlangs is gepresenteerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De raden van bestuur van grote bedrijven bleken eind 2016 voor bijna 11% uit vrouwen bestonden. In 2012, voor de invoering van het streefcijfer, was dat ruim 7%. De raden van commissarissen bestonden eind 2016 voor zo’n 15% uit vrouwen. Vier jaar daarvoor was dat een kleine 10%.
 

 

Bronnen:
Vereniging Hogescholen
Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017


Archief